Bertel Lund Hansens hjemmeside

Navnetilladelse

VEJLE AMT				Vejle, den 13. september 1977
						el/is

Bertel Hansen og Margit Lund
(adresse)	Under henvisning til Deres ansøgning om navnebevis til
at føre navnene Lund Hansen skal man meddele følgende:
	Amtet kan i medfør af navnelovens § 15 meddele Bertel
Hansen navnebevis til at føre navnet Bertel Lund Hansen.
	Margit Lund kan i medfør af navnelovens § 4 stk. 2
antage slægtsnavnet Hansen ved anmeldelse til vielsesmyndig-
heden, og er berettiget til uden særligt bevis herfra at føre
sit pigenavn Lund foran giftenavnet. Anmeldelse herom kan
foretages til folkeregistret.
	Barnet Gro Lund har ved forældrenes indgåelse af ægte-
skab fået faderens slægtsnavn Hansen i medfør af navnelovens
§ 1 stk. 2. Ved anmeldelse til ministerialbogen om forældrenes
indgåelse af ægteskab, kan barnets hidtidige slægtsnavn Lund
efter derom fremsat begæring bevares som mellemnavn, jfr. Kir-
keministeriets cirkulære af 15. december 1961 afsnit 1 a.
	Deres endnu ikke navngivne datter kan ved anmeldelse
af navnet eller dåben få tillagt navnene Lund Hansen i
medfør af navnelovens § 14 stk. 1.
	Når de foran omtalte anmeldelser er foretaget, vil am-
tet på begæring udfærdige navnebevis for Bertel Hansen til at
føre navnet Bertel Lund Hansen.
	De hertil indsendte 3 attester følger vedlagt tilbage,
men bedes indsendt påny, når navnebeviset for Bertel Hansen
ønskes udfærdiget.

				P.a.v
				E. Lund