Bertel Lund Hansens hjemmeside

Grammatikgloser

(Tryk i udtalen vises med en ' foran stavelsen der skal betones)


Latin - dansk

A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V
ad'verbiumbiord
'adjektivtillægsord
adverbi'albiled
ak'kusativgenstandsfald
'aktivhandleform
ap'pellativfællesnavn
ar'tikelkendeord
de'monstrativt pro'nomenpåpegende stedord
de'terminativbestemmerled
deklina'tionbøjning (substantiver og adjektiver)
'direkte 'objektgenstandsled
fi'nit formpersonbøjet form
flek'sionbøjning (generelt)
flek'sivbøjningsendelse
'genitivejefald
'genuskøn
hypo'takseunderordnende konstruktion
im'perativbydemåde
'imperfektumdatid (uafsluttet) [1]
in'finitivnavneform (el. navnemåde)
'indefinit pro'nomenubestemt stedord
'indirekte 'objekthensynsled [2]
'infinit formikke-personbøjet form
inter'rogativt pro'nomenspørgende stedord
interjek'tionudråbsord
'kasusfald
kom'parativhøjere (anden) grad
kompara'tiongradbøjning (adjektiver)
konjuga'tionbøjning (verber)
konjunk'tionbindeord
'konjunktivkonjunktiv [3]
konso'nantmedlyd
mo'dalverbummådesudsagnsord
morfolo'giformlære
'neutrumintetkøn
'nominativnævnefald
'numerus (el. nume'ralier)tal
'objekt (direkte)genstandsled [2]
'objektsprædikatomsagnsled til genstandsled
'optativønskemåde
'passivlideform
'perfektumførnutid
'pluralisflertal
'pluskvamperfektumførdatid
'positivførste grad
'possessivt pro'nomenejestedord
pro'nomenstedord
'propriumegennavn
præ'teritumdatid (afsluttet) [1]
præ'teritum parti'cipiumkort (el. datids) tillægsform
'prædikativomsagnsled
'præfiksforstavelse
præposi'tionforholdsord
'præsensnutid
'præsens parti'cipiumlang (el. nutids) tillægsform
'refleksivt pro'nomentilbagevisende stedord
'relativt pro'nomenhenførende stedord
seman'tikbetydningslære
'singularisental
su'perlativhøjeste (tredje) grad
'subjektgrundled
'subjektsprædikatomsagnsled til grundled
'subordinationunderordning
'substantivnavneord
'suffiksafledningsendelse
syn'takssætningslære
'tempustid
'utrumfælleskøn
ver'baludsagnsled
'verbumudsagnsord
vo'kalselvlyd
 

Dansk - latin

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y   Z   Æ   Ø   Å
afledningsendelse'suffiks
bestemmerledde'terminativ
betydningslæreseman'tik
biledadverbi'al
bindeordkonjunk'tion
biordad'verbium
bydeformim'perativ
bøjning (generelt)flek'sion
bøjning (substantiver og adjektiver)deklina'tion
bøjning (verber)konjuga'tion
bøjningsendelseflek'siv
datid (afsluttet) [1]præ'teritum
datid (uafsluttet) [1]'imperfektum
egennavn'proprium
ejefald'genitiv
ejestedord'possessivt pro'nomen
ental'singularis
fald'kasus
flertal'pluralis
forholdsordpræposi'tion
formlæremorfolo'gi
forstavelse'præfiks
fælleskøn'utrum
fællesnavnap'pellativ
førdatid'pluskvamperfektum
førnutid'perfektum
første grad'positiv
genstandsfaldak'kusativ
genstandsled'direkte 'objekt
genstandsled [2]'objekt (direkte)
gradbøjning (adjektiver)kompara'tion
grundled'subjekt
handleform'aktiv
henførende stedord'relativt pro'nomen
hensynsled [2]'indirekte 'objekt
højere (anden) gradkom'parativ
højeste (tredje) gradsu'perlativ
ikke-personbøjet form'infinit form
intetkøn'neutrum
kendeordar'tikel
konjunktiv [3]'konjunktiv
kort (el. datids) tillægsformpræ'teritum parti'cipium
køn'genus
lang (el. nutids) tillægsform'præsens parti'cipium
lideform'passiv
medlydkonso'nant
mådesudsagnsordmo'dalverbum
navneform (el. navnemåde)in'finitiv
navneord'substantiv
nutid'præsens
nævnefald'nominativ
omsagnsled'prædikativ
omsagnsled til grundled'subjektsprædikat
omsagnsled til genstandsled'objektsprædikat
personbøjet formfi'nit form
påpegende stedordde'monstrativt pro'nomen
selvlydvo'kal
spørgende stedordinter'rogativt pro'nomen
stedordpro'nomen
sætningslæresyn'taks
tal'numerus (el. nume'ralier)
tid'tempus
tilbagevisende stedord'refleksivt pro'nomen
tillægsord'adjektiv
ubestemt stedord'indefinit pro'nomen
udråbsordinterjek'tion
udsagnsledver'bal
udsagnsord'verbum
underordnende konstruktionhypo'takse
underordning'subordination
ønskemåde'optativ

[1] Note med eksempler mangler.

[2] Der er flere typer objekter. På dansk er de markeret ved deres relative position. F.eks.: "Jeg giver ham bogen". Her er både 'ham' og 'bogen' objekter, hhv. indirekte og direkte objekt. Eller: "Jeg stoler på ham". Her er 'på ham' også objekt, nemlig præpositionalobjekt.
Objekt kan samlet defineres som de elementer som verbet forlanger at der skal være i konstruktionen.

[3] Det er svært (umuligt) at oversætte "konjunktiv" til et dansk ord der giver en dækkende mening. Generelt kan man sige at det har med ønsker eller hypotetiske situationer at gøre. Det oversættes ofte med "ønskemåde", men det er lidt malplaceret i forbindelse med f.eks.:
- Havde jeg bremset lidt senere, var vi stødt frontalt sammen.
Man kan diskutere om det overhovedet giver mening at tale om konjunktiv på dansk eftersom formen konsekvent falder sammen med datid undtagen i gammeldags udtryk a la "Gud give det bliver regn".
Det giver naturligvis god mening at tale om konjunktiviske udtryk eller sætninger, men en speciel form af verbet til at udtrykke det findes altså ikke.